Splošni pogoji poslovanja

1. Uvodne določbe

krog

Ponudnik storitev je podjetje SOS NEZGODE, druge pravne  storitve, d.o.o., Rakuševa 26, 1000 Ljubljana, ID za DDV 75064952

krog

Storitve podjetja SOS NEZGODE druge pravne  storitve, d.o.o., Rakuševa 26, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »ponudnik«) obsegajo vse pravne storitve, ki so ponujene oziroma opredeljene na spletni strani www.sosnezgode.si vključno z svetovanjem, ki so lahko izvedene samostojno ali kot del druge storitve (v nadaljevanju: »storitve«).

krog

Naročnik ponudnika je vsaka pravna ali fizična oseba, ki je s ponudnikom preko zgoraj navedene spletne strani ali na drug ustrezen način sklenila poslovno razmerje za uporabo storitev (v nadaljevanju: »naročnik«).

krog

Uporabnik storitev ponudnika je vsaka pravna ali fizična oseba, ki uporablja njihove storitve (v nadaljevanju: »uporabnik«).

krog

Stranka ponudnika je vsak naročnik ali uporabnik storitev ponudnika (v nadaljevanju: »stranka«).

2. Veljavnost in uporaba splošnih pogojev

krog

Splošni pogoji poslovanja ponudnika so zavezujoči za vse stranke, ki uporabljajo storitev.

krog

Ti splošni pogoji veljajo tudi za stranke, ki storitve uporabljajo na podlagi pogodbe oziroma drugega razmerja s tretjo osebo, ki ni ponudnik, ima pa s ponudnikom sklenjeno pogodbo, na podlagi katere ponudnik tej tretji osebi daje pravico, da s svojim strankam podeljuje pravico do storitev. Pri takih strankah s sprejemom teh splošnih pogojev oziroma z uporabo storitev ne nastane nobeno pogodbeno razmerje med ponudnikom in  uporabnikom. V primeru neskladja med določbami teh splošnih pogojev in pogodbe med tretjo osebo in njenim uporabnikom se uporabljajo določila teh splošnih pogojev.

krog

Stranka z uporabo ponudnikov storitev potrjuje, da je seznanjena s celostno vsebino teh splošnih pogojev, jih razume in jih v celoti sprejema.

krog

Splošni pogoji poslovanja imajo skupaj z opravljenim naročilom storitev preko spletne strani www.sosnezgode.si, po e-mail pošti ali na drug ustrezen način naravo pogodbe, sklenjene med ponudnikom in naročnikom. V primeru, da ponudnik in naročnik skleneta še dodatno pogodbo v pisni obliki, splošni pogoji dopolnjujejo pogodbena določila. V primeru morebitnega neskladja imajo posamezna določila pogodbe prednost pred določili splošnih pogojev poslovanja.

krog

Cenik storitev (v nadaljevanju: »cenik«) velja kot priloga in sestavni del teh splošnih pogojev poslovanja.

krog

Z opravljenim naročilom za izvedbo storitev iz teh splošnih pogojev poslovanja stranka ponudnika izrecno pooblašča, da jo v njenem imenu zastopa ter pravno veljavno zavezuje pred pravnimi osebami, ustanovami, zavodi, civilnimi pravnimi in fizičnimi osebami, pred sodišči, ki so pristojna za vodenje izvršilnega postopka in drugimi državnimi organi. Pooblastilo obsega tudi sprejem pisanj ter sprejemanje denarja in drugih vrednosti za stranko.

krog

Ponudnik je upravičen spreminjati določila teh splošnih pogojev poslovanja brez predhodnega obvestila strankam, vključno s spremembami cen storitev, pri čemer se za datum spremembe šteje objava na spletni strani odvetniške zbornice Slovenije in jo ponudnik objavi na svoji spletni strani.

krog

Stranke so dolžne tedensko spremljati spletno stran ponudnika glede morebitnih sprememb splošnih pogojev poslovanja, saj v roku petnajst (15) dni od objave le-te začnejo neposredno učinkovati in se poslovno razmerje nadaljuje pod spremenjenimi pogoji.

krog

V primeru spremembe cenika, spremenjene cene veljajo z dnem objave.

3. Cene in komercialni pogoji

krog

Vse cene v ceniku so v evrih in ne vsebujejo zakonsko predpisanega davka na dodano vrednost ( DDV )

krog

Pavšalni zneski za storitve se obračunavajo za obračunsko obdobje, ki je navedeno v ceniku, po vsakokrat veljavnem ceniku. Če za posamezne storitve v ceniku obračunsko obdobje ni navedeno, znaša obračunsko obdobje en koledarski mesec. Storitve , ki se zaračunavajo enkratno, se obračunajo ob naročilu.

krog

Stranka se obvezuje, da bo ponudniku plačevala storitev v roku osmih dni od izstavitve računa. V primeru, da je stranka s plačilom katerega koli računa v zamudi za več kot dvajset dni, ima ponudnik pravico, da takoj prekine z opravljanjem vseh storitev brez predhodnega opozorila. Ponudnik v takšnem primeru ne odgovarja za nikakršno premoženjsko ali nepremoženjsko škodo, ki bi stranki utegnila nastati zaradi prekinitve opravljanja storitev s strani ponudnika.

krog

Stranka se zavezuje poravnati vse stroške opominjanja in izterjave, ki bi jih ponudnik imel v zvezi z njenim naročilom.

krog

Stranka soglaša, da vsa komunikacija med naročnikom, predstavniki naročnika in ponudnikom poteka preko elektronske pošte. To vključuje tudi račun v elektronski obliki, ponudbe in predračune, obvestila o poteku storitev, opozorila o kršenju splošnih pogojev ipd.

4. Sklenitev, trajanje in prenehanje pogodbe o naročilu

krog

Ob naročilu storitev ponudniku naročniku telefonsko ali na drug običajen način predstavi ponudbo oziroma mu ponudbo posreduje po elektronski poti na njegov e-poštni naslov. Poslovno razmerje oziroma pogodba o naročilu velja za sklenjeno oziroma ponudnikova ponudba za sprejeto v trenutku, ko naročnik ponudniku telefonsko, preko e- pošte ali na drugačen običajen način posreduje informacije, potrebne za opravo posamezne storitve. Poslovno razmerje je sklenjeno oziroma ponudba je sprejeta pod razveznim pogojem to je, če ponudnik v treh delovnih dneh poslovnega razmerja  ne odpove storitve. Ponudnik in stranka soglašata, da je odpoved lahko poslana po e-pošti. Informacije naročnika predstavljajo sestavni del poslovnega razmerja med ponudnikom in naročnikom. Slike, vsebovane v ponudbi ter v drugih ponudnikovih gradivih, vključno s spletnim mestom so simbolične in se stranke nanje v nobenem primeru ne morejo sklicevati ali na njihovi podlagi karkoli terjati od ponudnika.

krog

Ponudnik ali naročnik lahko kadarkoli in brez odpovednega roka s pisnim obvestilom drugi stranki odstopi od poslovnega razmerja, če nasprotna stranka, tudi po predhodnem opozorilu krši določila teh splošnih pogojev poslovanja oziroma pogodbe ali drugi stranki povzroča škodo.

krog

Če ponudnik v primeru iz prejšnjega odstavka odstopi od poslovnega razmerja, za stranko ni dolžan opraviti storitve, ki jo je ta morda plačala ali zakupila v naprej, prav tako ji za neopravljen del storitve ni dolžan plačati nadomestila ali odškodnine.

krog

Ponudnik ali naročnik lahko kadarkoli odpovesta poslovno razmerje. V primeru, da poslovno razmerje odpove ponudnik je odpovedni rok trideset dni. Po preteku odpovednega roka ponudnik ni več dolžan opravljati storitev in ne odgovarja za škodo, ki bi stranki nastala zaradi prenehanja zagotavljanja storitev.

krog

Če ni v ponudbi ali v pisni pogodbi med stranko in ponudnikom izrecno določeno drugače, se pogodba med ponudnikom inn stranko sklepa za nedoločen čas. Ponudnik si izrecno pridržuje pravico do spremembe cen in drugih pogojev za uporabo storitev v času trajanja pogodbe.

krog

V primeru, da poslovno razmerje odpove stranka, je odpovedni rok trideset (30) dni. Vse storitve, ki jih je ponudnik opravil v času teka odpovednega roka, so v celoti veljavne in stranko zavezujejo, prav tako jih je dolžna poravnati skladno z veljavnim cenikom ponudnika. Odpoved poslovnega razmerja lahko stranka poda le v pisni obliki s podpisom odgovorne osebe.

krog

V primeru, da stranka prekliče posamezno naročilo, je odpovedni rok tri (3) dni. Vse storitve, ki jih je ponudnik opravil v času teka odpovednega roka, so v celoti veljavne in stranko zavezujejo, prav tako jih je dolžna poravnati skladno z veljavnim cenikom ponudnika.

krog

Stranka se obvezuje, da bo poravnala vse obveznosti, ki so nastale do dneva prenehanja poslovnega razmerja. Če stranka v primeru predplačila storitev predčasno odpove pogodbo, ni upravičena do vračila vnaprej plačanega zneska, razen v primeru grobega kršenja pogodbenih obveznosti s strani ponudnika.

5. Kršitve pogodbenih določil

krog

Stranka je dolžna za vsako kršitev splošnih pogojev poslovanja, zaradi katere ponudniku nastane škoda ali dodatno delo, plačati pogodbeno kazen v znesku 500,00 eur, v kolikor škoda presega pogodbeno kazen pa je naročnik dolžan poravnati tudi razliko do dejansko nastale škode.

6. Roki za izvedbo storitev

krog

Ponudnik mora storitev izvesti v roku, ki je naveden v ponudbi, ceniku ali v korespondenci med ponudnikom in stranko. V primeru, da so v ponudbi drugi navedeni različni roki za posamezno storitev, se šteje, da ponudnik ni prišel v zamudo, če je prekoračil rok za posamezno storitev, celotno storitev pa je dokončal v za to predvidenem roku.

krog

V primeru, da pride do podaljšanja roka izvedbe in stranka tudi v podaljšanem roku ne izpolni svoje sodelovalne dolžnosti, lahko ponudnik po lastni presoji vtraja pri pogodbi ali odstopi od nje.

7. Avtorske pravice

krog

V primeru, da ponudnik v storitev, ki jo zagotavlja stranki, vključi svoje obstoječe avtorsko delo (npr. fotografije, slike, besedilo, pogodbe, ipd.) ali v primeru, da tako avtorsko delo izdela po navodilih in željah stranke, se na stranko prenesejo le tiste materialne avtorske pravice na takem avtorskem delu, ki so nujno potrebne, ter v obsegu in trajanju, ki sta nujno potrebna, za to, da lahko stranka storitev uporablja v skladu z njenim ekonomskim namenom.

krog

Vse ostale materialne avtorske pravice, moralne avtorske pravice in druge avtorske pravice, ki se v skladu s 1. odstavkom te točke ne prenesejo na stranko, so pridržane ponudniku.

krog

Brez izrecnega pisnega soglasja ponudnika je stranki prepovedano posegati v avtorska dela iz 1. odstavka te točke, jih predelovati ali prirejati ter prenašati pravice na teh delih na tretje osebe.

8. Varovanje podatkov

krog

Ponudnik in stranka se zavezujeta kot poslovno tajnost varovati vse podatke o drugi stranki, do katerih bosta prišla pri svojem poslovnem sodelovanju in sicer ves čas sodelovanja, ter vsaj še tri leta po prenehanju veljavnosti poslovnega razmerja.

krog

Za poslovno skrivnost se ne štejejo informacije in podatki, ki so bili v času sklenitve te pogodbe javno znani in zakonito dostopni na običajen način ( npr. na spletni strani, javne evidence, v medijih ipd.).

krog

Stranki se zavezujeta, da bosta osebne podatke delavcev in pogodbenih strank in nasprotnih strank, s katerimi se bosta seznanili pri izvrševanju te pogodbe, varovali skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

9. Pravice in obveznosti ponudnika

krog

Ponudnik se zavezuje, da bo za stranke vse storitve opravil strokovno, po pravilih posla, v določenih oziroma dogovorjenih rokih, ter v skladu z navodili stranke.

krog

Naročnik z opravljenim naročilom storitev dovoli ponudniku pošiljanje informacij, obvestil in anketnih vprašalnikov, ki so neposredno ali posredno povezani s storitvami ponudnika, na e-pošto naročnika za ves čas trajanja pogodbenega razmerja.

krog

Ponudnik ni odgovoren za škodo, ki bi pri uporabi njegovih storitev ali v zvezi z njimi nastala stranki, če je škoda posledica:

·        ravnanja stranke ali osebe, za katero stranka odgovarja oziroma deluje v strankinem interesu;
·        ravnanja tretjih oseb;
·        višje sile.

10. Pravice in obveznosti naročnika

krog

Naročnik je dolžan ponudniku ob naročilu posredovati vse podatke iz teh splošnih pogojev poslovanja ter pojasniti vsa dejstva in okoliščine v zvezi z naročeno storitvijo ter mu predložiti vse dokaze ob naročilu. V primeru, da pride do spremembe podatkov nemudoma, najkasneje pa v roku treh dni obvesti ponudnika. Naročnik trpi vse neugodne posledice opustitve obvestila o spremembi podatkov, tudi v primeru, če rok iz prejšnjega odstavka še ni potekel.

krog

Naročnik ima v vsakem času pravico seznaniti se s potekom naročene storitve, ponudnik pa mu mora na njegovo pisno zahtevo, najkasneje v roku treh delovnih dni posredovati tudi pisno poročilo o poteku naročene storitve.

11. Obveščanje uporabnikov in namen obdelave podatkov

krog

Stranka ali tretja oseba, ki se je naročila na prejemanje e-novic ali drugih elektronskih sporočil ponudnika, soglaša, da mu lahko ponudnik pošilja e-poštna obvestila, ki se nanašajo na storitve, ki jih opravlja, na novosti glede teh storitev, spremembe ali dopolnitve teh splošnih pogojev, akcije in ugodnosti pri uporabi storitev ter druga sporočila, ki se nanašajo na storitve, ki jih opravlja. Uporabnik soglaša, da lahko ta obvestila vsebujejo tudi komercialna sporočila (reklame) ponudnika ali tretjih oseb.

krog

Stranka ali tretja oseba, ki se je prijavila za prejemanje e-novic ali drugih elektronskih sporočil ponudnika, soglaša, da mu ponudnik te novice ali druga elektronska sporočila pošilja na njegov e-poštni naslov, ki ga je vpisal ob prijavi, ter da podatke o uporabniku hrani in obdeluje na način, kot je opredeljen v tej točki.

krog

Stranka ali tretja oseba je seznanjena in soglaša, da lahko ponudnik glede poslanih e-poštnih obvestil beleži podatke o tem, katera stranka ali tretja oseba je prebrala določeno e-poštno sporočilo ter katere spletne povezave v sporočilu je odprla (kliknila). Stranka ali tretja oseba soglaša, da lahko ponudnik tako pridobljene podatke uporablja za prilagoditev ponudbe in/ali vsebine bodočih e-poštnih obvestil, ki jih pošlje določeni stranki ali tretji osebi.

krog

Stranka se strinja, da lahko ponudnik vse podatke, ki jih zbere v okviru izvajanja storitve za stranko, uporablja za lastne potrebe brez omejitev, vključno s tržnimi analizami in prilagajanjem lastnih produktov in storitev ugotovitvam analiz ter s posredovanjem teh podatkov tretjim osebam, bodisi za plačilo bodisi brezplačno.

12. Varstvo osebnih podatkov

krog

Stranka privoljuje in dovoljuje, da ponudnik z namenom izpolnitve storitev zbira, vodi in obdeluje naročnikove podatke, ki po Zakonu o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) predstavljajo osebne podatke.

krog

Končne določbe

krog

Ponudnik in stranka bosta morebitne spore reševali z dogovorom, v nasprotnem primeru je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

krog

Ponudnik in stranka se dogovorita, da se v primeru spora uporablja pravo Republike Slovenije.

13. Cena

krog

Ponudnik naročniku vrednoti in obračunava pravne storitve in izdatke skladno s ceno določeno v veljavni Odvetniški tarifi UR. list RS št. 2/2015.